BELLE toujours Privacy Statement

BELLE toujours Privacy Statement

Belle Toujours, gevestigd aan de Klaarstraat 6a 6035 AB  Ospel, is verantwoordelijk voor de verweking van persoonsgegevens zoals weergeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.belletoujours.nl Klaarstraat 6a 6035 AB Ospel 0031620964170

Persoonsgegevens die wij verwerken

Belle Toujours verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je de3ze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

 • gezondheid

Met welk doel op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken, Belle Toujours verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • je te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • je te informeren over wijzingen van onze diensten en producten
 • om goederen en diensten bij je af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming:

Belle Toujours neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

————————————————————————————————————————————–

Hoelang we persoonsgegevens bewaren:

Belle Toujours bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waardoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van de persoonsgegevens: 5 jaar worden de gegevens bewaard, daardoor omstandigheden klanten op latere termijn weer in de salon komen. Vervolgens worden de papieren vernietigd CQ op wettelijk verplichte manier.

De gegevens die schriftelijk met toestemming van de klant zijn verzameld zijn voor 1-2-2018 zijn gebundeld in archief op kantoor. De gegevens na 1-2-2018 zijn ondergebracht in beveiligd softwaresysteem op kantoor.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Belle Toujours verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken:

Belle Toujours gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

————————————————————————————————————————————–

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Belle Toujours en heb je recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar carla_rietjens@hotmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met de nummers onderaan het paspoort) paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op jouw verzoek. Belle Toujours wil er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de autoriteit persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Belle Toujours neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzingen tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met Belle Toujours